معرفی بزرگترین مشتریان سوخت در ایران

میزان مصرف فرآورده های نفتی در بخش های مختلف در سال معادل بیش از 400 میلیون بشکه نفت خام است که در این میان بخش حمل و نقل، نیروگاه و مصارف خانگی بیش ترین سهم را دارند و با مصرف معادل 87 درصد بزرگترین مشتریان انواع سوخت در ایران هستند.

معرفی بزرگترین مشتریان سوخت در ایران

به گزارش خبرنگاران، آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت نفت نشان می دهد که میزان مصرف انواع فرآورده های نفتی در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، حمل ونقل، نیروگاه، مصارف خانگی، تجاری و عمومی معادل 419.64 میلیون بشکه نفت در سال 1395 بوده است که به ترتیب بخش های حمل نقل، نیروگاه ها، خانگی با مصرفی برابر با 272.61 میلیون بشکه نفت، 60.66 میلیون بشکه نفت و 31.83 میلیون بشکه نفت در صدر مصرف نمایندگان سوخت کشور قرار دارند.

نکته جالب توجه این که بخش های فراوریی کشور (کشاورزی و صنعت) با مصرفی معادل 46.19 میلیون بشکه نفت خام تنها 11 درصد سوخت کشور را مصرف نموده اند و سهم ناچیزی در این حوزه داشته اند.

بر اساس ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال 1395 فرآورده نفت سفید همچنان با سهم 55.29 درصد و پس ازآن گاز مایع و نفت گاز با سهم 43.14 و 1.55 درصد از مجموع انرژی مصرفی، بیش ترین مصرف را در بخش خانگی داشته اند اما به علت گسترش و توسعه گازرسانی در اقصی نقاط کشور و همچنین اعمال کنترل عرضه و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر، مصرف نفت سفید و نفت گاز در سال های 95-1385 با روند کاهشی روبرو بوده است.

با وجود این که مصرف متوسط فرآورده ها در این بخش در دوره 95-1385 روند کاهشی 4.5 درصدی داشته است ولی در سال 1395 نسبت به سال 94، معادل 4.83 درصد افزایش داشته است.

هم چنین در همین سال فرآورده های نفت گاز و گاز مایع به ترتیب با سهم 72.65 و 10.64 درصد از مجموع انرژی مصرفی، بیش ترین مصرف را در بخش تجاری و خدمات عمومی به خود اختصاص داده اند که به علت گسترش و توسعه گازرسانی در کشور، روند مصرف نفت گاز در این بخش در سال های 95-1385 با نوساناتی به آرامی کاهش داشته، به طوری که متوسط رشد سالیانه مصرف در این دوره روند کاهشی 6.25 درصدی را طی نموده، هرچند که نسبت به سال قبل، 14.59 درصد افزایش نشان می دهد.

روند مصرف نفت کوره که بیشتر در نانوایی ها و حمام های روستایی به مصرف می رسد، با توسعه گازرسانی به روستاها با نوساناتی، رشد متوسط کاهشی23.96 درصدی را در دوره مذکور به دلیل جایگزینی این فرآورده با گاز و یا انرژی های تجدیدپذیر (حمام خورشیدی) تجربه نموده و رشد کاهشی26.51 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

مصرف گازمایع دراین بخش در دوره زمانی 95-1385 کاهش 4.82 درصدی و نسبت به سال گذشته با کاهش67.37 درصد روبه رو بوده است. مصرف فرآورده ها در این بخش به دلایل فوق الذکر درمجموع در دوره 95- 1385 کاهش 10.80 درصدی و نسبت به سال قبل کاهش 19.29 درصد داشته است.

علاوه بر این در سال 1395 فرآورده های نفت گاز و نفت کوره به ترتیب با سهم 60.32 و 33.29 درصد از مجموع انرژی مصرفی، بیش ترین مصرف را در بخش صنعت داشته اند. در سال های 95-1385 با گسترش و توسعه گازرسانی در کشور، روند مصرف نفت گاز با وجود محدودیت و نوسانات در عرضه گاز به این بخش، با متوسط رشد کاهشی 1.60 درصد روبرو بوده است و در سال 1395 نسبت به سال 1394 ، مصرف این فرآورده افزایش 9.08 درصدی داشته است. در همین دوره مصرف نفت کوره به علت گسترش گازرسانی به این بخش با رشد کاهشی چشم گیر 14.33 درصدی روبرو شده و در سال 1395 این فرآورده ، .67 درصد کاهش یافته است.

مصرف گازمایع با جایگزینی این فرآورده با گاز در کارخانجاتی که از این سوخت استفاده می نمایند (نظیر کاشی سازی ها و کارخانه های فراوری چینی و بلور و …) در دوره 1395-1385 با رشد کاهشی1.48 درصدی در دوره روبرو بوده است. مصرف فرآورده ها در این بخش در دوره 95-1385 کاهش 10.80 درصدی و سال 1395 نسبت به سال 1394 افزایش 7.32 درصدی داشته است.

از سوی دیگر در سال 1395 فرآورده های بنزین موتور و نفت گاز به ترتیب با سهم 54.77 و 39.48 درصد از مجموع انرژی مصرفی بیش ترین مصرف را در بخش حمل ونقل داشته اند. روند مصرف بنزین موتور علی رغم ادامه اعمال قانون هدفمندی یارانه ها افزایشی بوده است به دلایلی ازجمله افزایش ناوگان خودرو، تثبیت قیمت و بالا بودن نرخ تسعیر ارز و در نتیجه شکاف قیمتی زیاد با قیمت های رایج در کشورهای همسایه که احتمال خروج این فرآورده را از راستا توزیع غیر رسمی را ایجاد نموده است.

مصرف نفت گاز که در دوره 95-1385 با رشد میانگین سالانه 0.29 درصدی روبرو بوده، با اعمال کنترل و روش منطقی کردن عرضه نفت گاز به بخش حمل ونقل در چارچوب مرحله نخست طرح پایش، از سال 1394 روند کاهشی 26.8 درصدی را تجربه نموده بود، در سال 95 رشد اندک 0.04 درصدی را نسبت به سال 94 داشته است. مصرف سوخت های هوایی در این بخش به دلیل افزایش پروازهای داخلی و خارجی با سهم 3.78 درصدی، رشد افزایشی 12.65 درصدی را نسبت به سال قبل تجربه نموده است.

با توضیحات فوق به طورکلی در مجموع مصرف فرآورده های نفتی در این بخش در دوره 95-1385، به طور میانگین0.41 درصد رشد داشته و در سال 1395 نسبت به سال قبل کاهش 5.20 درصدی داشته است.

همچنین سوخت مهم و راهبردی بخش کشاورزی، نفت گاز با سهم تقریباً 99.48 درصد از مجموع انرژی مصرفی است. مصرف این فرآورده در بخش کشاورزی در سال 1395 نسبت به سال قبل به علت کنترل عرضه به وسیله اعمال سامانه تجارت آسان و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها رشد اندک 0.36 درصدی داشته است و همچنین در سال های 95-1385 مصرف فرآورده در این بخش کاهشی در حدود 3.85 درصد را تجربه نموده است.

مصرف نفت سفید در این بخش با سهم 0.49 درصد که برای گرمایش گلخانه ها و کشت های گلخانه ای و احتمالاً بعضی از مرغداری ها مورد استفاده قرار می گیرد، است. در سال های اخیر با کنترل عرضه این فرآورده و استفاده از گاز در بعضی از فعالیت های مذکور، در سال های 95-1385 به طور میانگین 8.27 درصد کاهش یافته است.

6-2-8 علاوه بر این در سال 1395 فرآورده های نفت گاز و نفت کوره به ترتیب با سهم 54.94 و 45.06 درصد از لحاظ محتوای انرژی عمده سوخت های مایع در بخش نیروگاه ها را تشکیل می دهند و علی رغم اینکه سوخت اغلب نیروگاه ها گاز طبیعی است، مصرف فرآورده های نفت گاز و نفت کوره به خصوص در سال های 95-1385 در این بخش به علت جبران کمبود گاز در فصل سرد سال به ترتیب با رشد متوسط 1.44 و 6.50- درصدی، روندی به ترتیب افزایشی و کاهشی داشته اند.

در سال 1395 به ترتیب مصارف نفت گاز و نفت کوره در این بخش با رشدهای کاهشی 4.32 و 48.53 درصدی روبه رو گشته اند. درمجموع مصرف فرآورده های نفتی در نیروگاه ها به دلایل جبران کمبود عرضه گاز به ویژه در فصل سرد و در فصول اول سال به دلیل تعمیرات دوره ای پالایشگاه های گازی در سال های 95-1385 با کاهش 3.94 درصدی کاهش یافته و در سال 1395 نیز نسبت به سال قبل این رقم، کاهشی بالغ بر 29.59 درصد را نشان داده است.

پتانسیل صادرات 600 هزار بشکه فرآورده نفتی در روز

این اعداد و ارقام درحالی است که سید حمید حسینی - سخنگوی اتحادیه صادرنمایندگان نفت، گاز و پتروشیمی - معتقد است که روزانه 600 هزار بشکه ظرفیت مازاد بر احتیاج داخل در بخش فرآورده های نفتی همچون مازوت، گازوئیل و روغن پایه و قیر داریم و با ایجاد یک سازوکار درست می توانیم روزانه حدود 30 میلیون دلار درآمد به وسیله صادرات این فرآورده های مهم داشته باشیم.

وی با بیان این که طبق برآوردهای اجرا شده از صادرات فرآورده های نفتی می توانیم حداقل 10 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم، به خبرنگاران گفت: این عدد میزانی است که پالایشگاه ها قابلیت صادرات دارند و غیر از این ظرفیت، پتانسیل های دیگری نیز در بخش صادرات فراورده های نفتی داریم. 300 واحد هیدروکربنی وجود دارد که این واحدها امکانات پالایشی دارند و می توانند میعانات گازی را دریافت و برش هایی از آن را به کار گیرند که این برش ها قابل صادرات است.

سخنگوی اتحادیه صادرنمایندگان نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر این مساله که تنها 10 درصد این بخش فعال است، گفت: با ایجاد سازوکاری به راحتی می توانیم 10 میلیارد دلار را عاید کشور کنیم؛ علاوه بر این ظرفیتی نیز وجود دارد که با توجه به افزایش ظرفیت پالایشگاهی ستاره خلیج فارس و رسیدن ظرفیت پالایش کشور از یک میلیون و 800 هزار بشکه، به دو میلیون و 200 هزار بشکه می توانیم تحولی را در این حوزه به وجود آوریم.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 6 دی 1398 بروزرسانی: 6 دی 1398 گردآورنده: turkeyro.ir شناسه مطلب: 748

به "معرفی بزرگترین مشتریان سوخت در ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معرفی بزرگترین مشتریان سوخت در ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید